ཅོག་རོ་ཀླུ་རྒྱལ་མཚན།

ཅོག་རོ་ཀླུ་རྒྱལ་མཚན་ནི།  ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ལ།  ལོ་ཙཱ་བ་རབ་དགུའི་ནང་གསེས་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡང་ཡིན།  འདི་ཉིད་ཀྱི་འགྱུར་ལ། ༡) འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཏོགས་པ་དགེ་སློང་ཕའི་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་མདོར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ཕའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ།  བམ་པོ་གཉིས་པ། ༢) དེའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཕའི་རྣམ་འབྱེད་ཤོ་ལོ་ཀ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དགུ་བརྒྱ། བམ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གསུམ་པ། ༣) དགེ་སློང་མའི་ཁྲིམས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་མའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱད་བརྒྱ། བམ་པོ་གཉིས་པ་སོགས་སོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *